Зареждане...

10.10.2016
ПРОЕКТ ПУДООС "Образователна природна лаборатория"

Чрез проекта ще се мултиплицира опита на училището в областта на опазване на околната среда и ще се реализират добри практики за постигане ефективни резултати в следните направления: Повишаване на интереса на децата към биоразнообразието на родния край и опазването на застрашени видове растения и животни; Формиране на визия и стратегия за развитието на екологичното образование на учениците; Изграждане на учениците като личности ангажирани с проблемите на света, в който живеят.

10.10.2016
Оборудване на образователната природната лаборатория

Закупуване на лабораторно оборудване - комплекти: "Човекът и средата в която живеем", " Вода - основни характеристики и показатели","Почва - основни характеристики и показатели" и "Малка преносима лаборатория за изследване на вода и почва".

10.10.2016
Обновяване на училищния двор

Оформяне и възстановяване на кътове/защитени територии/ в двора на училището. Идеята е да се създаде "Еко - кът" под открито небе в югозападната част на училищния двор, където има затревена площ, изкуствено езеро.Учениците да представят свои идейни проекти за облика на този еко-кът.

Посещение на Метеорологична станция

Наблюдения на учениците в Националната метеорологична станция Кюстендил. Учениците през октомври проведоха наблюдение, като замериха различни параметри на времето и анализираха какви замърсявания на околните среда влияят на климатичните промени.