Документи на VІ ОУ

Заповед №1369/26.03.2024 г. на директора на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил относно училищен план-прием на ученици за учебната 2024/2025 година
Училищна система от правила за прием на ученици в I клас в VI ОУ "Св. П. Хилендарски". Приложение 1 към заповед №1368/26.03.2024
С Т Р А Т Е Г И Я З А Р А З В И Т И Е на Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстендил за периода от 2024 -2029
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ гр. КЮСТЕНДИЛ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ през учебната 2023/2024 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстенди през учебната 2023 / 2024 г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА ГРАД КЮСТЕНДИЛ
ПЛАН за работа на педагогическия съвет за учебната 2023 / 2024 година
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЧАСОВЕТЕ, КОИТО НЕ СЕ ВОДЯТ ОТ УЧИТЕЛИ - СПЕЦИАЛИСТИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩ УЧИТЕЛ ПО МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А за взаимодействие и сътрудничество с родителите на учениците при ОУ „Свети паисий Хилендарски“, Кюстендил 2023-2024 учебна година
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ СШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА ГРАД КЮСТЕНДИЛ
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
ПЛАН за работата на катедра "Природни науки" за учебната 2023/2024 година
План за вътрешноинституционална квалификационна дейност на катедра „Природни науки“ през учебната 2023/2024 година
Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил - свободни места за ученици в първи клас
КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ПО КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ 2023/2024
График прием в първи клас - 2023/2024 учебна година
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС - 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА
Заповед №904/29.03.2023 г. на директора на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил относно училищен план-прием на ученици за учебната 2023/2024 година
 
 
Powered by Phoca Download
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image