Зареждане...

Прием

График за прием на ученици

 

 

Дейност

 

Срок

 

Отговорник

 

 

Информация на училищния сайт за организацията на приема в първи клас: ред и условия, изисквания, критерии за приема, график на дейностите и др.

30 март 2017 г.

Илияна Бачева

 

Подаване на заявление за приемане в I клас (по образец) с приложени необхо-димите документи.

03.04.-30.05.2017 г. включително

Комисия по приема

 

Обявяване на списъците с класираните ученици в  I клас.

02.06. 2017 г.

Комисия  по приема

 

Записване на класираните ученици

05.06.-07.06.

2017 г.

Комисия по приема

4.1.

Записването се осъществява само при представяне на оригинал на удостовере-ние за завършена подготвителна група.

 

Зав. АС

 

Обявяване на списъците на записаните ученици в I клас

08.06.2017 г.

Комисия по приема

 

Обявяване на свободните места след първо класиране, ако има такива.

08.06.2017 г.

до 17 ч.

Комисия по приема

 

Попълване на свободните места след първо класиране

09.06-12.06.  2017 г.

Директор

 

Обявяване на останалите свободни места

13.06. 2017 г.

Комисия по приема

 

Обявяване на окончателните списъци на записаните ученици в I клас

15.06.2017 г.

Комисия по приема

 

Попълване на останалите свободни места

До 14 септем-ври 2017 г.

Комисия по приема

 

Утвърждаване на списъците на приетите ученици по паралелки

14 септември 2017 г.

Директор

 

Предоставяне в общината на сведение за децата, записани в I клас към 15 септември

15 септември 2017 г.

Директор