Проект BG05M2OP001-2.011-0001 " ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -2020

ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ BG 05M20P001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ УВЕДОМЯВАМЕ УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ, ЧЕ ПРЕЗ ЮЛИ И АВГУСТ НЯМА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ГРУПИТЕ

10.10.2016
Оборудване на образователната природната лаборатория

Закупуване на лабораторно оборудване - комплекти: "Човекът и средата в която живеем", " Вода - основни характеристики и показатели","Почва - основни характеристики и показатели" и "Малка преносима лаборатория за изследване на вода и почва".

Посещение на Метеорологична станция

Наблюдения на учениците в Националната метеорологична станция Кюстендил. Учениците през октомври проведоха наблюдение, като замериха различни параметри на времето и анализираха какви замърсявания на околните среда влияят на климатичните промени.