Проект BG05M2OP001-3.018-0001 " Подкрепа за приобщаващо образование"

Работата ни през учебната 2021/2022 година по новия Проект BG05M2OP001-3.018-0001 " Подкрепа за приобщаващо образование"  ще затвърди основната цел на проекта, насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
В прекрасните нови, обновени специализиран ресурсен и психологичен кабинети, децата и учениците със специални образователни потребности ще могат да градят и надграждат специфичните им нужди с усмивка, удобство, спокойна работна среда с подкрепата на високо квалифицираните специалисти
Заедно можем всичко!

 

 

priobst-
priobst-
priobst-
priobst-

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image