Проект BG05M2OP001-2.011-0001 " ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -2020

image001

ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. П. Хилендарски" е основано през 1969г. През 1995г училището е включено в Националната мрежа "Училища, утвърждаващи здраве". В продължение на 10 години училището работи в областта на опазване на околната среда, разработвайки учебни програми, свързани с екология. Учениците традиционно се включват в клубовете и форми за извънкласни дейности: СИП "Екология и здраве", СИП "Приятели на природата", клуб " Биохазарт". Основната задача на тези дейности е да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

np noir

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image