На горе

Документи на VІ ОУ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ за учебната 2022/2023 година

Програмата е приета на заседание на ПС с протокол №2/28.09.2022 и е утвърден със заповед № 310/28.10.2022 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи по чл. 263, ал.1, т. 9 от ЗПУО за учебната 2022/2023 година

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 2/ 28. 10.2022 и е утвърдено със заповед № 309/28.10.2022. Програмата се актуализира в началото на всяка учебна година и при настъпили промени в нормативните актове в системата на образованието или ако ПС реши, че спецификата на ОВП налага това.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ за учебната 2022/2023 година

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал.1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на 28.10.2022 г. с протокол № 2 и е утвърдена със заповед № 308 / 28.10.2022 г.

ЗАПОВЕД № 1422 /03.08.2022 г. относно провеждане редовна поправителна сесия с учениците в дневна форма на обучение от прогимназиален етап /V-VII клас/ в периода от 25.08.2022 г. до 13.09.2022 г.
Заповед за назначаване на служители на длъжност ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР
Заповед поправителна сесия за учебната 2021/2022 година
ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“
Заповед №705 / 24.03.2022г. за утвърждаване на училищен план-прием за учебната 2022/2023 година
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ през учебната 2021/2022 г.

Годишният план е приет на заседание на педагогическия съвет (протокол №7/07.09.2021 г.) и е утвърден със заповед № 1423/ 14.09. 2021 на директора на училището.

Училищна програма „Мерки за повишаване качеството на образование“ за учебната 2021/2022 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи по чл.263,ал.1,т.9 от ЗПУО за учебната 2021/2022 година
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Етичният кодекс е създаден на основание чл.175, ал.1, 2 и 3 от ЗПУ, приет от Педагогическия съвет на проведено заседание с протокол № 1/ 30.09.2021 г. съгласно чл. 263, ал. 1, т. 14 и утвърден със заповед № 48 /01.10. 2021

Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане на Етичния кодекс на училищната общност към VI ОУ „Свети Паисий Хилендарски”
Правилник за дейността на Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстендил през учебната 2021 / 2022 г.
Политика за прозрачност спрямо субектите на данни на VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил
Правилник за дейността на Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ Кюстендил през учебната 2020 / 2021 г.
Етичен кодекс на училищната общност в VI ОУ “СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” гр. Кюстендил - 2020/2021 учебна година
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ШЕСТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ КЮСТЕНДИЛ през учебната 2020/2021 г.
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА „МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ за учебната 2020/2021 година
 
 
Powered by Phoca Download
Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.
Image