Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -2020

proekt mon ruo free krediti

В VІ ОУ "Св.П.Хилендарски" Кюстендил се реализираха дейности по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Image

България

2503, гр. Кюстендил
ул. "Ефрем Каранов" №33

Допълнителни адреси:

  • 2503, гр. Кюстендил, ул. „София“ 6;
  • 2501, гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ 7.

 
Image